Administrator danych osobowych : Sławomir Ast prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Biuro Detektywistyczne Sławomir Ast.

Inspektor Danych Osobowych: nie dotyczy

Zgodnie z wymogami  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady / UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE-dalej zwanym RODO w niniejszej Polityce Prywatności zawarto informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów Biura Detektywistycznego prowadzonego przez Sławomira Asta.

„Administrator”- Sławomir Ast prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: BIURO DETEKTYWISTYCZNE SŁAWOMIR AST przetwarzający dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami dotyczącymi  ochrony danych osobowych a także w celach koniecznych do realizacji łączącej go z klientem.

I.Cele i podstawa prawna przetwarzania danych :

Przetwarzanie danych osobowych Klienta odbędzie się  w celach:

a/  zawarcia , prawidłowego wykonywania i zakończenia zawartej umowy,
b/ dokonywania rozliczeń wynikających z zawartego stosunku prawnego,
c/ związanych z dochodzeniem ewentualnych oszczeń , odszkodowań, potrąceń,
d/ udzielania odpowiedzi na pisma, skargi klienta,
e/ udzielania odpowiedzi w toczących się zleceniach,

II. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

a/ niezbędność wykonywania umowy / art.6 ust.1 lit. b RODO /,
b/ przepisy prawa – w zakresie obowiązków wynikających z tych przepisów w tym prawa podatkowego, rachunkowości, prawa bankowego / art. 6 ust. 1 lit. c RODO/,
c/ prawnie uzasadniony interes administratora / art.6 ust. 1 lit. f RODO/, w szczególności :

 • zapewnienie prawidłowości i terminowości realizacji  zobowiązań wynikających ze stosunku umownego gdzie uzasadnionych interesem jest zagwarantowanie wykonania umowy,
 • przekazywanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem karnym, skarbowym i sądowym.

III. Administrator  gromadzi następujące dane osobowe:

Imię i nazwisko, nazwa firmy, siedziba, dane kontaktowe wskazane przez klienta; adres zamieszkania, zameldowania, numer PESEL, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku płatniczego, numer rejestracyjny pojazdu.

IV. Klient może dobrowolnie podać inne dane osobowe niewymienione powyżej w punkcie III. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do realizacji umowy.

V. Pozyskane od Klienta dane osobowe mogą być przekazywane :

a/ podmiotom przetwarzającym dane osobowe w  imieniu Administratora na jego zlecenie, na podstawie stosownych umów  np. obsługujące systemy informatyczne Administratora, podwykonawcy, agencje reklamowe, pośrednicy, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, prawne , windykacyjne, rachunkowe, audytorskie oraz usługi doręczania przesyłek i korespondencji,

b/organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. organom ścigania, sądom lub instytucjom państwowym gdy wystąpią  z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

VI. Dane Klienta nie będą przekazywane do państw trzecich.

VII. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Klientowi następujące uprawnienia :

a/ prawo dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b/ prawo do żądania sprostowania / poprawiania/ danych osobowych – w przypadku gdy dane nieprawidłowe lub niekompletne;
c/ prawo do żądania usunięcia danych osobowych / tzw. prawo do bycia zapomnianym/ , w przypadku gdy :

 • dane nie są już niezbędne do celów dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba ,której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych , która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d/ prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy :

 • osoba której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem a osoba , której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów ale osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba ,której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e/ prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki :

 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f/ prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w  przypadku gdy zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Klienta, a podstawą przetwarzania  jest ich niezbędność do celów  wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych prze Administratora lub przez stronę trzecią /art. 6 ust.1 f RODO/, z wyjątkiem sytuacji, w których Administrator:

 •  wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec tych interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba , której dane dotyczą jest dzieckiem, lub
 • wykaże podstawy do ustalenia , dochodzenia lub ochrony roszczeń.

Jeżeli jednak dane są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego / w tym do profilowania/, Klient ma prawo wnieść sprzeciw w dowolnym momencie, a Administratorowi nie będzie wolno już przetwarzać danych do tych celów.

VIII. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych / art. 6 ust. 1 lit. a RODO/ Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

IX. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych Klienta, przysługuje  Klientowi prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.